องค์การคลังสินค้า
font size ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
 
  หน้าหลักกระทู้ แสดงความเห็น   
โดย :

//543
IP:
 
 
 
 

imagesline-banner-b


   หน้าหลัก

   เกียวกับหน่วยงาน
    • ประวัติความเป็นมา
    • คณะกรรมการ/ผู้บริหาร
      - คณะกรรมการ อคส.
      - คณะกรรมการชุดย่อยที่
คณะกรรมการ อคส.แต่งตั้ง

      - ผู้บริหาร อคส.
      - ทำเนียบผู้บริหาร
         - ผู้อำนวยการ อคส.
         - ประธานกรรมการ อคส.
      - คณะกรรมการ/คณะทำงาน
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

         - คณะทำงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ(CIO)

         - คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ
      - สารจากผู้บริหาร อคส.
      - E-mail ผู้บริหารและหน่วยงาน
    • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
    • ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
    • โครงสร้าง ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ
    • แผนงาน โครงการ
และงบประมาณรายจ่ายประจําปี

    • บันทึกข้อตกลง/รายงานการประเมินผล
การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

    • ผลการดำเนินงาน อคส.
    • สัญลักษณ์องค์กร

    • รายงานประจำปีองค์การคลังสินค้า
    • กฎหมาย
    • เพลง อคส.
    • ติดต่อ อคส./แผนที่ตั้ง
    • การบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต ของ อคส.

   สถิติและการดำเนินงาน
    • ข้อมูลที่สำคัญของ อคส.
    • รายงานประจำปี
    • รายงานการเงิน
    • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย

   ข่าวสาร
    • งานนโยบายรัฐบาล
    • งานธุรกิจ อคส.
    • จัดซื้อจัดจ้าง
    • ประกาศรับสมัครงาน
    • ประกาศรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน
    • ข่าวประชาสัมพันธ์
    • ข่าวหนังสือพิมพ์ของ อคส.
    • ห้องแสดงภาพกิจกรรม
    • ข่าวและประกาศย้อนหลัง

   ลิงค์เว็บไซต์
    • หน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์
    • หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง
    • เว็บไซต์น่าสนใจ

   ดาวน์โหลด
imagesbottom
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
01425485
WCAG2AAA-Conformance Valid CSS!